Vollsmose Idrætsforening

Svømning - badminton 

Bestyrelsen:

Vollsmose Idrætsforening har en bestyrelse bestående af 6 personer der valgt på generalforsamlingen i 2014:


Bestyrelsen består af:

Formand:

Kenneth Clausen.


Kasserer:

Janus Grün.

Næstformand:

Alex Hvas.

Sekretær/svømmeformand:

Liljan Grün

Badminton formand:

Bogdan Lehmann

Vedtægter.


§ 1. Foreningens Navn er Vollsmose Idrætsforening, kaldt V.I.F, stiftet den 14. februar 1978. Foreningens hjemsted er Vollsmose, Odense.


§ 2. Foreningens formål er, at udbrede interessen for sund idræt på motionsplan, samt at give børn og unge mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær med jævnaldrene i deres fritid. Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer.


§ 3. Vollsmoses Idrætsforening er tilsluttet de respektive afdelingers organisationer. D.G.I, Dansk Gymnastik og Idræt, D.I.F., Dansk Idrætsforbund, SIKO, Sammenslutningen af idrætsklubber i Odense, D.A.I., Dansk Arbejder Idræt, F.B.U., Fyns Boldspil Union.


§ 4. Foreningen ledes af en bestyrelse, som er ansvarlig for foreningens arbejde, samt en afdelingsleder for hver enkelt aktivitet. Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær + 2 bestyrelsesmedlemmer (fortrinsvis 1 fra hver idrætsgren). Hovedbestyrelsens formand, næstformand, sekretær, kasserer og bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant vælges af den ordinære generalforsamling. med mindst 1 måneds medlemskab af V.I.F. Formand og sekretær er på i ulige år. Næstformanden og kasserer er på valg i lige år. Alle andre bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Bestyrelsen er kun beslutnings dygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmer er tilstede. I formandens fravær indtræder næstformanden. I tilfældet af stemmelighed har formanden (næstformanden) den afgørende stemme. Valgbar til bestyrelsen, suppleant, revisorer og revisorsuppleanter betragtes kun medlemmer med mindst et halvt års medlemskab. Generalforsamlingen kan dog med mindst 2/3 flertal underkende denne bestemmelse. Hovedbestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.


§ 5. Generalforsamlingen fastsætter et grundkontingent for de enkelte idrætsgrene hver for sig. Grundbeløb: •Voksne 230 kr. pr. ½ år. •Børn 175 kr. pr. ½ år. •Sauna 100 kr. pr. ½ år. •Fredagssvømning voksne 100 kr. pr. ½ år. •Fredagssvømning børn 100 kr. pr. ½ år. Voksne er medlemmer over 18 år. Ind- og udmeldelser sker skriftligt til kassereren eller dennes stedfortræder. Restancemedlem kan først optages som medlem med almindeligt flertal, så frem dettes optræden måtte give anledning der til. En sådan eksklusion kan af det pågældende medlem indankes på den først kommende generalforsamling.


§ 6. Regnskabsåret er kalenderåret og regnskaberne afsluttes pr. d.31 december. Samtlige regnskaber skal afleveres til revisionen ’ultimo januar med drift og status opførelser. Samtidig afleveres status over regnskaber og rekvisitter pr. 31 december, samt et budget for det kommende år. Regnskaberne forsynes med revisor påtegnelser og forelægges på den ordinære generalforsamling i første kvartal til godkendelse.


§ 7. Revisionen består af 2 af den ordinære generalforsamlings valgte medlemmer, der vælges for 2 år af gangen, men afgår skiftevis. Desuden vælges 2 revisor suppleanter. Hovedbestyrelsen skal vælge et anerkendt revisionsfirma til at revidere regnskaberne.


§ 8. Generalforsamlingen, der er den højeste myndighed, afholdes hvert år ordinært i første kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved offentligt opslag. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 8 dage, før generalforsamlingen afholdes.

Ved alle afstemninger er simpelt stemmeflertal afgørende og stemmeret har medlemmer, som ikke er i kontingent restance. Der foretages skriftlig afstemning, når mindst et medlem ønsker det. Når generalforsamlingen er lovlig indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Forandring af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindste 2/3 af de afgivende stemmer er for forslaget.


§ 9. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: •Valg af dirigent. •Formandens beretning. •Regnskab. •Indkommende forslag. •Fastsættelse af kontingent. •Valg til hovedbestyrelsen: •Formand og sekretær i ulig år. •Næstformand og kasserer i lige år. •Øvrige bestyrelsesmedlemmer en fra hver idrætsgren hvert år. •Valg af suppleant til bestyrelsen. •Valg revisor og revisorsuppleanter.

Vores Facebook gruppe 

VIF Idrætsforening